45 Sesja Rady Gminy

W dniu 25 sierpnia 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 45 sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 44 sesji z dnia 23 czerwca 2014r.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Tworóg.

7.
Informacja
o problemach społecznych w Gminie Tworóg.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne
osiągnięcia drużyn sportowych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Tworóg.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych i
gimnazjów.

10.
Informacja
o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/15.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

12.
Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

13.
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie
współfinansowania zakupu samochodu policyjnego z przeznaczeniem dla Posterunku
Policji w Tworogu.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie Statutu Gminy Tworóg.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/258/2013 z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

19.
Przedstawienie
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy, w tym z
przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2014 roku.

20.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

21.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

22.
Wnioski
i zapytania.

23.
Zamknięcie
45 sesji Rady Gminy Tworóg.

Uwaga:


rozszerzona
inf. do pkt. 10 do wglądu w pok. 103.

Data opublikowania: 08:39, 12 sierpnia 2014

Kategorie: Aktualności