Wójt Gminy Tworóg informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Przemysław Kawa.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email Urzędu Gminy Tworóg: gmina@tworog.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@ug.tworog.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Tworóg. Klauzule informacyjne:

Obsługa korespondencji

Transmisja obrad Rady Gminy Tworóg

Petycje

Dostęp do informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne poniżej 130 tyś. zł

Ewidencja ludności

Dowody osobiste

Urząd Stanu Cywilnego

Postępowanie administracyjne

Rejestracja rozmów telefonicznych

Monitoring wizyjny

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez UG Tworóg,

2. Prawa do sprostowania danych;

3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);

4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;

5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;

6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej podanie oraz wniosek za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Wniosek o uzyskanie praw osób, których dane dotyczą (art. 15-22 RODO)

Wniosek prosimy przesyłać na adres e-mail: gmina@tworog.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg mieszczącego się przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu.