Położenie

Opis granic

Gmina Tworóg położona jest w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. Jej najbardziej wysuniętym punktem jest pólnocno-zachodni styk obrębu Koty z przysiółkami Stary Sułków (Żyłka – obręb Potępa). Granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż rzeki Stoły i duktów leśnych, po czym zawraca na wschód, tworząc małą enklawę w obrębie Potępa.

Dalej linią prostą wzdłuż szosy Tworóg-Lubliniec biegnie na południe i na wysokości wsi Koty skręca na zachód, obejmując swym zasięgiem przysiółek Koty-Wesoła. Na zalewie (granica obrębu Koty-Wesoła i Potępa) skręca na południowy-wschód, idąc dalej leśną granicą obrębu Kloty do torów kolejowych Tworóg-Opole. Następnie wytycza ją linia prosta wzdłuż torów kolejowych w stronę północnego-zachodu, aż do punktu styku z obrębem Czarków (woj. opolskie). Od tego punktu ciągnie się nieregularną krawędzią obrębów Czarków-Wielowieś oraz Świniowice-Wojska na zachód od Kolonii Ameryka.

Na południu Gmina Tworóg sąsiaduje z terenami Gminy Zbrosławice. Od drogi Miedary-Połomia granica przebiega lasami na północny-wschód do leśniczówki Pustki, dalej wzdłuż torów kolejowych Tarnowskie Góry-Fosowskie, przecinając szosę Tarnowskie Góry-Tworóg. W dalszym ciągu duktami leśnymi, linią nieregularną biegnie na północ do Boruszowic i stąd w kierunku wschodnim, granicą oddziałów leśnych do potoku Graniczna Woda.

Dalej wybrzusza się na północny-wschód obejmując obręb Mikołeska. Po czym półkolem skręca na zachód przecinając szosę Tworóg-Koszecin i biegnie lasami do przysiółka Krywałd, a następnie, zgodnie z nurtem rzeki Mała Panew do przysiółka Pusta Kuźnica.

Układ funkcjonalno-przestrzenny

Swym zasięgiem administracyjnym Gmina Tworóg obejmuje 10 miejscowości:

 • Boruszowice
 • Brynek
 • Hanusek
 • Koty
 • Mikołeska
 • Nowa Wieś
 • Tworoska
 • Połomia
 • Świniowice
 • Tworóg
 • Wojska

Tworóg stanowi centrum Gminy i wraz z miejscowościami: Brynek, Hanusek i Koty tworzy pasmowy układ osiedleńczy, który wraz z historycznie ukształtowanymi założeniami urbanistycznymi zespołu pałacowo-parkowego w Brynku i zabudową mieszkaniową tych miejscowości rozwijał się wzdłuż głównej drogi na trasie Katowice-Poznań.

W Tworogu znajduje się siedziba władz Gminy, gminne ośrodki: zdrowia, oświaty i kultury. Stan obecny publicznej przestrzeni centrum Gminy posiada wiele cech składających się na właściwe funkcjonowanie centrum: historyczność zabudowy i układu urbanistycznego, jest miejscem wymiany dóbr, usług i informacji. Pozostałe miejscowości: Boruszowice, Mikołeska, Połomia, Świniowice, Wojska, Nowa Wieś Tworoska – pozostają w układzie satelitarnym w stosunku do ośrodka centralnego – Tworoga.

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyraźnie dominują tereny otwarte, a wśród nich dwa rodzaje użytków:

 • Leśne (ponad 71%),
 • Pola uprawne (prawie 15%)

Pod względem potencjału biologicznego ekosystemów przeważają ekosystemy o najwyższej aktywności biologicznej (lasy wraz z łąkami oraz wodami).

Powierzchnia Gminy Tworóg :

12.485 ha (powierzchnia ewidencyjna)

12.520 ha (powierzchnia geodezyjna)

Szczegółowe użytkowanie gruntów :

Użytki rolne : RAZEM 2.867 ha

– grunty orne : 1.818 ha

– sady : 12 ha

– łąki trwałe : 650 ha

– pastwiska trwałe : 269 ha

– grunty rolne zabudowane : 94 ha

– grunty pod stawami : 0 ha

– grunty pod rowami : 24 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione : RAZEM 9.041 ha

– lasy : 9.014 ha

– grunty zadrzewione i zakrzewione : 27 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane : RAZEM 493 ha

– tereny mieszkaniowe : 136 ha

– tereny przemysłowe : 13 ha

– inne tereny zabudowane : 17 ha

– zurbanizowane tereny niezabudowane : 2 ha

– tereny rekreacyjne, wypoczynkowe : 29 ha

– tereny komunikacyjne : drogi 266 ha, tereny kolejowe 30 ha, inne 0 ha – użytki kopalne : 0 ha Grunty pod wodami : RAZEM 18 ha

– morskimi wewnętrznymi : 0 ha

– powierzchniowymi płynącymi : 18 ha

– powierzchniowymi stojącymi : 0 ha

Użytki ekologiczne : 0 ha

Nieużytki : 46 ha

Tereny różne : 20 ha

Deutsch :

Grenzen

Die Gemeinde Tworóg liegt im zentral-westlichen Teil Schlesiens. Der am weitesten gelegene Punkt ist der Berührungspunkt der west-nördlichen Grenze von Koty mit dem Weiler Stary Sułków (Żyłka – Bereich Potępa). Die Grenze verläuft in west-südliche Richtung entlang des Flusses Stoła und der Waldschneisen, biegt in Richtung Osten ab, indem sie eine kleine Enklave im Bereich Potępa bildet.

Weiet führt sie gerade aus, entlang der Straße Tworóg-Lubliniec, nach Süden und biegt bei Koty nach Westen ab, indem sie den Weiler Koty-Wesoła umfasst. Bei dem Stausee (an der Grenze des Bereichs Koty-Wesoła und Potępa) biegt sie Richtung Süd-Ost ab und führt weiter entlang der Waldgrenze des Bereichs Koty zu der Eisenbahnlinie Tworóg-Opole. Sie überdeckt sich mit der Eisenbahnlinie Richtung Nord-West bis zu dem Berührungpunkt mit der Grenze des Bereichs Czarków (Woiwodschaft Oppeln). Von diesem Punkt an wird die Grenze durch eine unregelmäßige Linie markiert, die entlang der Ränder der Bereiche Czarnków-Wielowieś und Świniowice-Wojska verläuft, westlich von Kolonia Ameryka.

Südlich der Gemeinde Tworóg liegt die Gemeinde Zbrosławice. Von der Straße Miedary-Połomia verläuft die Grenze durch die Wälder nach Nord-Osten bis zum Forsthaus Pustka, weiter entlang der Eisenbahnlinie Tarnowskie Góry-Fosowskie und überquert die Straße Tarnowskie Góry-Tworóg. Durch die Waldwege führt sie nach Norden von Boruszowice und von da an, in die östliche Richtung, weiter durch die Wälder bis zum Bach Graniczna Woda.

Nord-östlich umfasst sie den Bereich Mikołeska. Dann bildet sie einen Halbkreis und biegt nach Westen ab, indem sie die Straße Tworóg-Koszęcin überquert, und durch die Wälder zum Weiler Krywałd führt, und dann entlang des Flusses Mała Panew bis zum Weiler Pusta Kuźnica.

Flächennutzung

Administrativ umfasst die Gemeinde Tworóg 10 Ortschaften:

 • Boruszowice
 • Brynek
 • Hanusek
 • Koty
 • Mikołeska
 • Nowa Wieś Tworoska
 • Połomia
 • Świniowice
 • Tworóg
 • Wojska

Tworóg ist das Zentrum der Gemeinde und gemeinsam mit den Orten: Brynek, Hanusek und Koty bildet es eine Bauzone, die gemeinsam mit dem historisch gestalteten urbanistischen Plan der Schlossanlage in Brynek und der Bebauung dieser Ortschaften, sich entlang der Straße Katowice-Poznań entwikelte.

In Tworóg befindet sich der Sitz der Behörde, Sanitätsstation, Schule und Kulturstätte. Der öffentliche Raum im Zentrum von Tworóg besitzt viele Eigenschaften, die zum richtigen Funktionieren des Zentrums beitragen: historische Bauten und der entsprechende urbanistische Plan bilden hier den Raum zum Austausch von Gütern, Dienstleistungen und Informationen. Die übrigen Ortschaften: Boruszowice, Mikołeska, Połomia, Świniowice, Wojska, Nowa Wieś Tworoska – sind als Satellitendörfer in Bezug auf Tworóg zu betrachten.

In der Geländestruktur der Geminde dominieren offene Gelände, unter denen:

 • Wälder (über 71%)
 • Fälder (fast 15%)

In Bezug auf das biologische Potenzial der Ökosysteme, überwiegen die Ökosysteme mit der höhsten biologischen Aktivität (Wälder mit Wiesen und Gewässern).

Die Fläche der Gemeinde Tworóg beträgt:

12.485 ha

Flächennutzung in Details:

Landwirtschaftliche Flächen: INSGESAMT 2.867 ha

– Ackerböden: 1.181 ha

– Obstgärten: 12 ha

– Wiesen: 650 ha

– Weiden: 269 ha

– Agrarböden bebaut: 94 ha

– Flächen unter Teichen: 0 ha

– Flächen unter Graben: 24 ha

Bewaldete, bebuschte Flächen und Wälder: INSGESAMT 9.041 ha

– Wälder: 9.014 ha

– Bewaldete und bebuschte Flächen: 27 ha

Bebaute und urbanisierte Flächen: INSGESAMT 493 ha

– Wohngebiete: 136 ha

– Industriegebiete: 13 ha

– Andere bebaute Flächen: 17 ha

– Urbanisierte unbebaute Flächen: 2 ha

– Erholungsorte: 29 ha

– Straßen: 266 ha, Eisenbahn: 30 ha, andere: 0 ha, Bergwerkgebiete: 0 ha

Flächen unter Gewässern: INSGESAMT 18 ha

– Unter Meer: 0 ha

– Unter Flüssen: 18 ha

– Unter Seen und Teichen: 0 ha

Unbebaute Flächen: 46 ha

Andere: 20 ha