Aktualizacja inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Tworóg

W czerwcu bieżącego roku na terenie naszej Gminy dzięki dofinasowaniu ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju zAzbestu na lata 2009-2032” została przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Tworóg znajduje się obecnie 30117,09 m2 wyrobów zawierających azbest wpostaci falistych i płaskich płyt azbestowo-cementowych zastosowanych na pokryciach dachowych i elewacjach budynków. W sumie zinwentaryzowano 331287,99 kg(331,29 Mg) tych wyrobów.

AZBEST – najważniejsze informacje

Czym jest azbest?


Rysunek 1 żródło: http://www.mt.com.pl/azbestAzbest jest nazwą handlową odnoszącą się do sześciu minerałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu.

Właściwości azbestu takie jak: duża odporność na wysokie i niskie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne i odporność na działanie czynników chemicznych sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany.

Gdzie występuje?

W przeszłości był stosowany na szeroką skalę w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Najważniejszymi zastosowaniami azbestu są:

wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestów chryzotylowego i amfibolowych, takie jak: pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne;wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognioodpornych;
wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione,
wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane do różnego typu hamulców,
wyroby tekstylne: sznury i maty,wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe

różnego typu hamulców,
wyroby tekstylne: sznury i maty,
wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe.


Rysunek 2 żródło: http://blizejunii.blogspot.com/2012_07_01_archive.html

Jak wpływa na zdrowie ludzi?

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje wwyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.

Azbest może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej iotrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości). Między pierwszym narażeniem, apojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy.

Jak usuwać wyroby azbestowe?


Rysunek 4 żródło:
http://www.zgpd7.pl/main.php?w=gsp&dzialid=4

Usuwanie wyrobów azbestowych musi zostać wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przed zdjęciem materiał powinien zostać zwilżony, następnie zdjęty, najlepiejwcałości, nie dopuszczając do jego łamania lub kruszenia. Teren, z którego eliminuje się żródła surowca powinien być odizolowany od otoczenia, by zapobiec narażaniu przypadkowych ludzi na kontakt zrakotwórczymi włóknami minerału. Zarówno w trakcie prowadzenia prac, jak i po ich zakończeniu poziom stężenia azbestu w powietrzu powinien być stale monitorowany.

Usunięte odpady muszą zostać w następnej kolejności przetransportowane na odpowiednie składowiska.

Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku.

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. 2004 Nr 3, poz. 20 z póżn. zm.) wprowadziła zakaz produkcji tych wyrobów od 28 września 1998 roku. Od 28 marca 1999 roku obowiązuje również zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Co zrobić aby bezpiecznie usunąć azbest?

Wszyscy mieszkańcy, którzy planują usunąć azbest z terenu swojej posesji nie powinni wykonywać tego samodzielnie. Prace takie należy zlecić specjalistycznej firmie, posiadającej odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Najlepiej zgłosić się do Urzędu Gminy, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma odpowiednią informację o tym jak bezpiecznie przeprowadzić demontaż pokryć azbestowych oraz o możliwościach otrzymania dofinansowania na wykonanie tych prac.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Główne cele Programu to:

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania wkolejnych latach:

w latach 2009-2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
w latach 2013-2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),

w latach 2023-2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).

Program tworzy nowemożliwości, m.in.:

składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Realizacja założeń Programu i usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na:

zmniejszenie emisji włókien azbestowych,
uzyskanie poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,
poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Więcej informacji o „Programie..” znajdą Państwo na (http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu).

Data opublikowania: 10:40, 15 października 2015

Kategorie: Aktualności