Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – 2024

Gmina Tworóg w roku 2024 realizuje

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wysokość środków na realizację zadania:

Dofinansowanie: 805 137,00 zł

Całkowita wartość: 805 137,00 zł

Ogólna liczba godzin usług asystencji osobistej: 15 472

Okres realizacji zadania 01 styczeń 2024 r. do 31 grudzień 2024 r.

Liczba osób niepełnosprawnych:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1 dziecko

– osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 25 osób

– osób niepełnosprawnych o stopniu znacznym – 7 osób

– osób niepełnosprawnych o stopniu umiarkowanym – 2 osoby

Program realizowany jest przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu

42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16

Tel.: 32/284-68-57

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Barbara Pyszniak – 32/284-68-57

Nabór prowadzony jest od dnia 13.12.2023 r. do 29.12.2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Program ma zapewniać:

  1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mają na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, zapewnić wsparcie oraz pomoc adekwatną do ich potrzeb oraz umożliwić zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe. Dodatkowo usługi mają pobudzić osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności, przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, umożliwić osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Zasady rekrutacji:

Gmina Tworóg przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Program realizowany jest przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu

42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16

Tel.: 32/284-68-57

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Barbara Pyszniak – 32/284-68-57

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 10:47, 14 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności