Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 71 ust.1 i art. 84 ust. 1 z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku firmy Aparatura Techniczna Śląsk (ATS) Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie eksploatowanego stanowiska malarskiego o linię do malowania farbami proszkowymi”.

Data opublikowania: 19:33, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia