Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informujemy, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy,
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika,
dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego
przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców
będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki
określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie
jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy
od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

W
związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana
jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (UOKiK) podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych,
tj.: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de
minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr
53, poz. 354, z póżn. zm.). Prace legislacyjne jednak nie zostały ukończone w terminie umożliwiającym odpowiednio
wczesne wejście w życie nowelizacji w/w rozporządzeń.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:


dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz
kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego
pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu
pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

– dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

– umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

– świadectwa pracy młodocianego pracownika,

– dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

– dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),

– świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),


wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym
pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

– oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych,

– oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.

Wnioskodawca,
który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie
podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego też do wniosku o
dofinansowanie nie należy dołączać:


wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym
pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

– oświadczenia o powiązanych jednostkach gospodarczych,

– oświadczenia o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu na I pietrze w pokoju nr 116.

Szczegółowych
informacji o realizacji zadania udziela Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu pod nr tel. 32 284 68 55.

Prosimy
wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi
pracownikami Wójta Gminy Tworóg, co umożliwi zaplanowanie środków
na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (t. j. Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572, z póżn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z
2014 r. poz. 232).

Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,

§ 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 83, poz. 562, z póżn. zm.).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (t. j. Dz. U. z 2007
r. Nr 59, poz. 404, z póżn. zm.).

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z póżn. zm.).

Data opublikowania: 07:23, 30 września 2014

Kategorie: Ogłoszenia