Dopłaty do siewu

Agencja Rynku
Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,
dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i
ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od
15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Szczegółowe
informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w
ramach pomocy de minimis w rolnictwie”
.

UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o
przyznanie dopłaty.

Agencja Rynku
Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana
(przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w
okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w
ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego,
należy bezzwłocznie poinformować o tym
fakcie ARR
. Brak
przekazania informacji
w powyższym zakresie może skutkować
koniecznością zwrotu ostatniej
przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.

Data opublikowania: 10:18, 11 stycznia 2013

Kategorie: Ogłoszenia