„Dostawa i zakup średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla OSP Koty w Gminie Tworóg”.

Okres realizacji: III kwartał 2016

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x 4 dla OSP Koty. Zakup jest finansowany ze środków będących w dyspozycji Gminy Tworóg oraz współfinansowany ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (w ramach umowy nr 1081/OB/2016Or z dnia 09.05.2016r.) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedmiot zamówienia przewidziany jest do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów w ramach Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Koszt zakupu samochodu wynosi 788 922,00 PLN.

Data opublikowania: 20:30, 9 lipca 2016

Kategorie: Inwestycje