Dostawa samochodu dla OSP Tworóg

Szanowni Państwo!

Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (awaria serwerów strony internetowej oraz poczty elektronicznej), od godzin południowych dnia 02.07.2014 do dnia dzisiejszego nie było możliwości pobrania SIWZ z strony internetowej oraz kontaktu z Zamawiającym drogą elektroniczną.

W związku z powyższym Zamawiający podjął starania przeniesienia dokumentacji na inny serwer oraz zmienił adres poczty elektronicznej. Jednocześnie aby umożliwić potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z warunkami przetargu Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 09.07.2014 godz.12.00.

Aktualne adresy:

http://tworog.pl/informacje/ogloszenia

email: osptworog@interia.pl

W zaistniałej sytuacji Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 223864 – 2014.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził kierownik Zamawiającego

Prezes Henryk Dramski

Data opublikowania: 09:00, 4 lipca 2014

Kategorie: Ogłoszenia