III sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 29 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się III sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek
obrad:

I
część:

Wręczenie
odznaczeń PZPN i Śląskiego Związku Piłki Nożnej przez Prezesa
Podokręgu PZPN w Lublińcu.

II
część:

Otwarcie obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z 2
sesji z dnia 10 grudnia 2014r.

Sprawozdanie Wójta z
działalności pomiędzy sesjami Rady.

Odpowiedż na zapytania i
wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i
młodzieży w Gminie Tworóg na 2015 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020..

Podjęcie uchwały w sprawie
zmian budżetu Gminy na rok 2014.

Podjęcie uchwały w sprawie
WPF na lata 2015-2024.

Podjęcie uchwały w sprawie
budżetu na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.

Podjęcie uchwały w sprawie
dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp.z o.o. w Tworogu w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.

Podjęcie uchwały wydania
opinii do propozycji planu Aglomeracji Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2015.

Przedstawienie planów pracy
Komisji na rok 2015.

Informacje z prac Komisji w
okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

Informacje Przewodniczącego
Rady Gminy.

Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 3 sesji Rady Gminy
Tworóg.

Data opublikowania: 10:08, 23 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności