Informacja dla producentów mleka

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do końca
lutego można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty
indywidualnej. Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo dla zbywcy
dyrektora OT ARR na formularzu opracowanym przez Agencję.
Przypominamy także, że do końca lutego
producent może dokonać zmiany podmiotu skupującego, o czym należy poinformować
dyrektora OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
dostawcy na formularzu zgłoszenia zmiany podmiotu skupującego.

Data opublikowania: 09:55, 18 lutego 2014

Kategorie: Aktualności