Informacja zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej

Wójt Gminy Tworóg informuje o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej i o możliwości zgłaszania zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego.

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2222 ) informuję, że na terenie Gminy Tworóg jest planowana przebudowa drogi gminnej: ul. Szkolnej w Tworogu.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał technologiczny udostępniony jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f wyżej wymienionej ustawy.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg.

Ponadto informuję, że myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Tworóg http://tworog.pl.

Data opublikowania: 11:05, 5 lutego 2018

Kategorie: Aktualności