IV sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 23 lutego 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się IV sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie
obrad.

Przyjęcie
porządku obrad.

Przyjęcie
protokołu z 3 sesji z dnia 29 grudnia 2014r.

Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na
poprzedniej sesji.

Informacja o stanie
bezpieczeństwa w Gminie za rok 2014.

Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany budżetu na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Przedstawienie sprawozdania z
działalności GOPS za rok 2014 oraz planu pracy GOPS na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Tworóg za rok 2014.

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu
narkomanii za rok 2014.

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2015.

Sprawozdanie z działalności
GOK w roku 2014 i przedstawienie planu pracy na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie
poparcia realizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy
Tarnowskich Gór, zawartej w projekcie „Programu budowy dróg
krajowych na lata 2014-2023”.

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w
2015r.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XLIV/416/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia
23.06.2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Podjęcie uchwały w sprawie
nadania nazwy placowi położonemu w Tworogu.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVII/258/2013 z dnia 28.01.2013r. w sprawie
podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Podjęcie uchwały w sprawie
określenia zakresu zadań Komisji Budżetowej Rady Gminy Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
określenia zakresu zadań Komisji Komunalnej Rady Gminy Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
określenia zakresu zadań Komisji Rozwoju, Inwentaryzacji i
Rolnictwa Rady Gminy Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
określenia zakresu zadań Komisji Statutowej i Wpisu do Gminnej
Księgi Zasług Rady Gminy Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
określenia zakresu zadań Komisji ds. Społecznych Rady Gminy
Tworóg.

Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez
przewodniczącego komisji lub jej członka.

Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

Wnioski
i zapytania.

Zamknięcie
4 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 19:46, 10 lutego 2015

Kategorie: Aktualności