IV SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z póżn. zm.) – zwołuję na dzień 30 grudnia 2010 roku na godzinę 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy IV sesję Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji z 13 grudnia 2010r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Tworóg na rok 2011.

10. Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy Komisji na rok 2011.

11. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.

12. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

14. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 09:30, 23 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia