Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Tworoskiej – zasady przyłączeń

W związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla oczekiwanej przez Mieszkańców inwestycji, obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska, informujemy, że rozpoczęto proces wykonywania przyłączeń Państwa nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.
Eksploatatorem sieci będzie Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.
W celu podłączenia Państwa nieruchomości do nowej kanalizacji, konieczne jest:

uzyskanie warunków technicznych podłączenia, które wydaje Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

wybudowanie przyłącza zgodnie z uzyskanymi warunkami i wytycznymi

zawarcie z Zakładem Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. umowy na odprowadzanie ścieków

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. z dnia 08.24.2020r) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości.*

Nadto nadmieniamy, że na przedmiotową inwestycję Gmina Tworóg uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

W związku z powyższym inwestor (Gmina Tworóg) jest zobowiązany do uzyskania efektu ekologicznego wykazanego w postaci liczby podłączonych domostw do nowej sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Dział Techniczny Zakładu Usług Komunalnych w Tworogu po numerem telefonu 32 381 00 50.

Pouczenie: *

– przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. z dnia 08.24.2020r) – Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z dnia 07.09.2020r). Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Data opublikowania: 07:38, 21 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności