Komunikat do właścicieli i zarządców

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym,
przypomina się właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na
terenie powiatu tarnogórskiego o obowiązkach ich należytego utrzymania.

W
związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, przypominam właścicielom oraz
zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu
tarnogórskiego o
obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z póżniejszymi
zmianami), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest
obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie
obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt,
związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania
atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz
jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których
następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim
uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Mając powyższe na uwadze apeluję
o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia
w/w czynników oddziałujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania
grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących
w Państwa własności lub zarządzaniu oraz
w razie konieczności, usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.

Do
obowiązków właścicieli i zarządców należy również usuwanie sopli, brył, nawisów
lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się
obok budynków.

Przypominam
również o obowiązku przeprowadzania kontroli okresowej przewodów kominowych
( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), co pozwoli zapobiegać
niewłaściwemu użytkowaniu instalacji i urządzeń grzewczych, które może
doprowadzić do wypadków zatrucia tlenkiem węgla.

Równocześnie
zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych
powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę
techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia
najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

Informuję również, że
zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu
budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny
nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (tj. od 1 tys. do 200 tys. złotych),
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Tarnowskich Górach

Irena Hrynkiewicz

Data opublikowania: 09:51, 30 listopada 2012

Kategorie: Aktualności