Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany
jest do organizacji działających w gminach wiejskich i
miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie
najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni
przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez
organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać
przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne
Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne
organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i
miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej
działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed
dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony
warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Ukończone inicjatywy powinny się
przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich
świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych
działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu
popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania
w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede
wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów
naturalnych.

Przykładowe inicjatywy, które można
zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie
jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja
wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty
ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności,
niemarnowanie zasobów, itd.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki

Data opublikowania: 08:06, 24 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności