Konkurs na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r.
I. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań to:

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizację zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego , reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.

utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w pkt. a, za wyjątkiem budynków i lokali.

Przewiduje się dwie formy zlecenia ww. zadań publicznych

Powierzenie wykonania zadań wraz z udzielenie dotacji na ich sfinansowanie.

Wsparcie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

II. Realizacja zadania powinna mieć miejsce na terenach położonych w gminie Tworóg.

Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi oraz zasobami rzeczowymi koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadań na terenie wybranego sołectwa.

III. Wysokość przyznanej dotacji przez Wójta Gminy Tworóg w roku 2017 na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji piłki nożnej: LKS Sparta Tworóg 36.000 zł; LKS Olimpia Boruszowice 34.000 zł; LKS Iskra Połomia 26.000 zł, LKS Orzeł Koty 34.000 zł.

IV. Na realizację zadania publicznego dotyczącego:

upowszechnia kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w edycji otwartego konkursu w 2018 roku przeznacza się kwotę 120.000 zł,

Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie może zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na zadanie z zakresu upowszechnia kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

V. Oferty należy składać odrębnie dla każdego sołectwa, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 do dnia 09 lutego do godz. 10.00 (w przypadku nadesłania ofert pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy)

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi nie póżniej niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

VI. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

celowość ofert, jej zakres rzeczowy i zgodność z zadaniami Gminy Tworóg w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (oceniane w skali 0 – 4 pkt.)

posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego i rzeczowego umożliwiającego realizację zadania, osiągnięcia oferenta w realizacji proponowanego lub podobnego zadania (oceniane w skali 0 – 3 pkt.)

koszty realizacji zadania, ocena przedstawionej kalkulacji pod względem celowości zadania, oszczędności oraz efektywności wykonania zadań oraz udział środków własnych i innych żródeł finansowania (oceniane w skali 0-3).

VII. Zasady przyznawania dotacji

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2016 poz.1300)

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

c) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

d) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Tworóg po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.

Wójt zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

VIII. Skład komisji opiniującej oferty oraz regulamin jej pracy ustala Wójt Gminy Tworóg w drodze odrębnego zarządzenia.

Pobierz treść ogłoszenia w PDF

Data opublikowania: 12:16, 15 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności, Sport