Kontrola szamb

W
miesiącach marzec/kwiecień bieżącego roku zostaną dostarczone druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych
(szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków. Deklarację należy
wypełnić ręcznie drukowanymi literami i dostarczyć do 7 dni od
dnia doręczenia wezwania.

NIEDOPUSZCZALNE
JEST WYLEWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
DO
GRUNTU


NA POLA IDO WŁASNYCH OGRODÓW !!!

ŚCIEKI
TRUJĄ

Szambo
i oczyszczalnia muszą mieć szczelne dno i ściany oraz
odpowietrzenie. Ścieki bytowo-gospodarcze nie są nawozem, bo to nie
tylko bakterie kałowe, ale także detergenty, które mogą zawierać
trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te
powodują skażenie gleb i wód gruntowych.

Umowy
oraz dowody opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych typu
szambo należy przechowywać przez okres minimum 24 miesięcy
iokazywać
na każde wezwanie organów gminy przez upoważnionych pracowników
Urzędu Gminy Tworóg.

Zgodnie
z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz.
1399 z póżn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków.Natomiast do
obowiązków właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w
ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych jest udokumentowanie w formie umowy korzystanie z
usług firmy posiadającej stosowne zezwolenie w tym zakresie przez
okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W
celu aktualizacji ewidencji, zwracamy się z uprzejmą prośbą do
mieszkańców Gminy Tworóg posiadających zbiorniki bezodpływowe
lub oczyszczalnie przydomowe o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników
bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie
go z powyższymi dokumentami do Urzędu Gminy Tworóg ( pokój nr
111).

W
związku z powyższym w miesiącach marzec/kwiecień bieżącego roku
zostaną Państwu dostarczone druki zgłoszenia do ewidencji
zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni
ścieków. Deklarację należy wypełnić ręcznie drukowanymi
literami i dostarczyć do 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Szczegółowych
informacji udzielają: Katarzyna Razik oraz Beata Kwiecinska

Tel.
kontaktowy: 285 74 93 wew. 54

DRUK ZGŁOSZENIA

Data opublikowania: 12:52, 18 marca 2015

Kategorie: Aktualności