MPZP – odstąpienie od od oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów:

– zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg,

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej

Na podstawie art. 48 ust. 1, 4,
7, w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r.o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023
poz. 1094), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów:

– zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg,

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 4 organ opracowujący projekt
dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i
58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, jeśli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a dokument dotyczy wyłącznie
zmiany stanowiącej niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu lub zmiany
dotyczącej obszaru w granicach jednej gminy.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektów zmian ww. dokumentów zostało uzgodnione z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Bytomiu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja
postanowień projektów dokumentów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na
środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.

Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniami odstąpienia od
przeprowadzenia przedmiotowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
o których mowa w art. 48 ust. 6, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg,
ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, (pok. nr 102).

Wójt Gminy Tworóg

Data opublikowania: 08:20, 29 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności