Nowe stawki za odpady komunalne

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia, iż od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tworóg. Stawki zostały przyjęte Uchwałą Rady Tworóg Nr 11/16/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Od 1 stycznia 2019 roku stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca
wynoszą odpowiednio:

¡
17,50 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane w
sposób selektywny,

¡
35,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane w
sposób nieselektywny.

Podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Tworóg w odniesieniu do nieruchomości
zamieszkałych przez mieszkańców jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych
daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Termin wnoszenia opłat nie uległ zmianie.

WRAZ ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI OPŁAT NIE MA OBOWIĄZKU
SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom
nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą osób zamieszkałych
(przeprowadzka, narodziny, zgony, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy
zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany, składając w Urzędzie Gminy
Tworóg korektę deklaracji bądż stosowne oświadczenie.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem
samofinansującym się i realizować całość zadań powierzonych gminie w tym
zakresie, a więc:

•
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

•
funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych;

•
obsługa administracyjna systemu,

•
edukacja ekologiczna.

Wójt Gminy Tworóg

– Eugeniusz
Gwóżdż-

Data opublikowania: 08:57, 31 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności