Obowiązki dla mieszkańców – zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

  1. zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o złożenie załączonego druku do Urzędu.
  2. zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b w/w ustawy na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli istnieje, a w przypadku braku kanalizacji wyposażenia  nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
  3. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi

Na terenie Gminy Tworóg w najbliższym czasie rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie przypadający na lata 2024-2025. Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Uwaga:

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2d w/w ustawy, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 – podlega karze grzywny.

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 20:51, 6 lutego 2024

Kategorie: Aktualności