Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póż. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póż. zm.) zawiadamiam ,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Zamkowej w Tworogu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją , uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń . Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 103 ( tel. 032 285-74-93 wew. 42).

Data opublikowania: 08:32, 8 grudnia 2010

Kategorie: Obwieszczenia