Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póżn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z póżn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24 września 2018r. została wydana na rzecz PGL LP Nadleśnictwa Brynek działającego przez pełnomocnika Pana Janusza Kowalczyka decyzja nr 175/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w oddziale 71i Leśnictwa Krywałd tzw. „Zbiornik Groszowy” na terenie działki nr ewid. 45, obręb Koty, gmina Tworóg.

Data opublikowania: 11:23, 27 września 2018

Kategorie: Obwieszczenia