Obwieszczenie

Zgodnie z art. 46 a ust.5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627, z póżn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póżn. zm.)

Wójt Gminy Tworóg informuje:

O
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie sieci wodociągowej przy ulicy bocznej do Bytomskiej w miejscowości Połomia gm. Tworóg na działkach o nr ew. 89; 285/30

Zainteresowane strony mogą w terminie 21 dni
od daty udostępnienia do publicznej wiadomości niniejszego
zawiadomienia zapoznać się z planowaną lokalizacją, zakresem inwestycji
oraz oddziaływaniem na środowisko ww. inwestycji. Akta sprawy są
dostępne w siedzibie tut. organu, przy ul. Zamkowej 16, pokój 111, w
godz. 7.0015.00.

Uwagi i zastrzeżenia należy wnosić w ww. terminie

Brak odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie
po upływie ww. terminu tutejszy Urząd potraktuje jako uzgodnienie
pozytywne.

Data opublikowania: 07:50, 8 grudnia 2010

Kategorie: Obwieszczenia