Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póż. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póż. zm.) zawiadamiam,

że została wydana decyzja nr 345/2008 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej 2901 S Tworóg – Świniowice – etap II.

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niemniejszego obwieszczenia, zapoznać się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 (pok. nr 103) w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Tworóg
inż. Eugeniusz Gwóżdż

Data opublikowania: 08:19, 8 grudnia 2010

Kategorie: Obwieszczenia