Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póż. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póż. zm.) zawiadamiam,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego BUDRODOM Stefanai Drosik z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Sobieskiego 8/3 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej DN 40 PE do budynku mieszkalnego – działki nr 1147/464, 759/51, 1049/43, 1115/43 obręb Tworóg.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją, uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 103 (tel. 032 285-74-93 wew. 42)

Wójt Gminy Tworóg
inż. Eugeniusz Gwóżdż

Data opublikowania: 08:20, 8 grudnia 2010

Kategorie: Obwieszczenia