Odpady komunalne – zmiana stawki i numery kont

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Tworóg zawiadamia, że Rada Gminy Tworóg w dniu 30 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę Nr XIV/111/2019 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 726) w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lutego
2020 roku:

1.miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w
sposób selektywny ustalona została w wysokości 25,00 zł od każdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość,

2.miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 75,00 zł od
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.*

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w
których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

UWAGA!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO, natomiast
termin wnoszenia opłat nie uległ zmianie.

Jednocześnie informuję, iż nie ma możliwości uiszczania opłat w kasie Urzędu
Gminy Tworóg ze względu na jej likwidację z dniem 01.01.2020 r.

Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się z
koniecznością składania deklaracji aktualizujących wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację winni złożyć właściciele
nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady komunalne w sposób
nieselektywny (nową deklarację należy złożyć najpóżniej do 28 lutego 2020 r.),
zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został
obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3).

Powiadomienie

Zawiadomienie to stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w
przypadku niewpłacania w obowiązujących terminach należnych kwot opłat lub
wpłacania ich w niepełnej wysokości.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być
systemem samofinansującym się i realizować całość zadań powierzonych gminie w
tym zakresie, a więc:

• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych,

• funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

• obsługa administracyjna systemu,

• edukacja ekologiczna.

Wójt
Gminy Tworóg


Eugeniusz Gwóżdż-

Data opublikowania: 18:55, 5 lutego 2020

Kategorie: Aktualności