Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z póżn. zm.) – zwołuję na dzień 30 listopada 2010 roku na godzinę 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy I sesję Rady Gminy Tworóg.

Podstawa zurlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z póżn.zm).

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Gminy Tworóg.

Złożenie ślubowania przez radnych.

Ustalenie porządku obrad.

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Tworóg:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie regulaminu głosowania

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego)

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie regulaminu głosowania

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego)

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zakończenie I sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 19:52, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia