Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z póżn. zm.) – zwołuję na dzień 13 grudnia 2010 roku na godzinę 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg III sesję Rady Gminy Tworóg.

Podstawa zurlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z póżn.zm).

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołów z: – I sesji Rady Gminy z 30 listopada 2010r. – II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 6 grudnia 2010r.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2011 w Gminie Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg Nr LVIII/580/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/349/2005 Rady Gminy Tworóg z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Informacja z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

Interpelacje i wolne wnioski.

Zamknięcie III sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 19:58, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia