Ogłoszenie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO na podstawie art.70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póżn. zm) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Data opublikowania: 08:21, 8 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia