Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Tworóg o zmianie uchwały Nr VI/61/2003 Rady Gminy Tworóg z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwie Brynek i Tworóg w zakresie granic obszaru objętego planem oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i Tworóg (plan B) w zmienionych granicach.

Data opublikowania: 08:33, 8 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia