Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Mikołeska

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z póżn. zm.), art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z póżn. zm.) oraz uchwały nr XII/95/2019 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 pażdziernika 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Mikołeska zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Mikołeska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu w dniach od 28 lutego 2022 r. do 21 marca 2022 r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że nastąpiła zmiana miejsca przeprowadzenia
dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mikołeski.

Dyskusja odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg ( parter
budynku, ul. Zamkowa 16, Tworóg). Termin spotkania bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy !

Pełna treść ogłoszenia

Data opublikowania: 08:38, 25 lutego 2022

Kategorie: Ogłoszenia