Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016
r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022
r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 132, w sprawie: wprowadzenia stopnia
alarmowego.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr
132 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza
się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO)
obowiązujący od dnia 16 maja 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 31
maja 2022 r. do godz. 23.59.

Stopień BRAVO jest drugim z
czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
Stopień ten zakłada realizację zadań określonych w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć
wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. W przypadku prowadzenia stopnia
BRAVO istnieje także konieczność realizacji zadań wskazanych dla stopnia
ALFA do tych zadań zalicza się m.in.


prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną
kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które
potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;


zalecenie podległemu personelowi informowania odpowiednich służb w przypadku
zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych
ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak
nietypowej działalności

– poinformowanie podległego
personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób
zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;


wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w
rejonach zagrożonych;


wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej;


sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego;


wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.


W przypadku zauważenia
jakichkolwiek incydentów
w zakresie bezpieczeństwa, a także wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji oraz
zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 10:35, 16 maja 2022

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia