Pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej informuje, że są przyjmowane skierowania do otrzymania
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Skierowania można pobrać i
złożyć w pokoju nr 9 i 14 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Tworogu.
Osoby spełniające kryterium dochodowe, korzystające ze wsparcia GOPS wypełniają część A skierowania,natomiast osoby niekorzystające z pomocy ośrodka- spełniające kryterium dochodowe, dodatkowo wypełniają część B skierowania (oświadczenie o dochodach) wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto za m-c poprzedzający złożenia wniosku.Prawdopodobny termin rozpoczęcia realizacji programu to STYCZEŃ 2020 r.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

– 1402 zł netto
dla osoby samotnie gospodarującej

– 1056 zł netto
w przypadku osoby w rodzinie

Do dochodu wlicza
się:

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń
jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,


odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze
z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy
ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny,

– świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji (500+ dla osób niepełnosprawnych)

Druki do złożenia

Data opublikowania: 21:28, 16 grudnia 2019

Kategorie: Aktualności