Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego

Poprawa efektywności, jakości i
przejrzystości JST

Powiatu Tarnogórskiego

Gmina Tworóg przystąpiła do projektu „Poprawa efektywności, jakości i
przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w
administracji samorządowej). W projekcie uczestniczą również Powiat
Tarnogórski, jako Beneficjent projektu oraz Partnerzy: Gmina Kalety, Miasteczko
Śląskie, Ożarowice, Tworóg. Wartość projektu to kwota 1 477 874,80 zł, z czego
1 323 606,00 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 154 268,80 zł to wkład własny
Powiatu Tarnogórskiego. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 162
pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz 90 pracowników 5
urzędów gmin. Projekt przewiduje szereg szkoleń dla pracowników Jednostek
Samorządu Terytorialnego z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
prowadzenia negocjacji i asertywności, ochrony danych osobowych, prawidłowej
obsługi klienta, zarządzania informacją i zasobami ludzkimi, z zakresu finansów
publicznych oraz budżetu zadaniowego. Zakłada również wdrożenie wielu procedur,
systemów i platform na rzecz poprawy zdolności zarządczych, profesjonalizacji
oraz przejrzystości urzędów. Celem projektu jest usprawnienie wykonywania
obowiązków służbowych przez urzędników, wzrost samooceny i satysfakcji z
wykonywanej pracy, wzrost umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
ułatwiających kontakty z klientami i współpracownikami.

W ramach projektu prowadzone jest cykliczne badanie satysfakcji klientów
Urzędu Gminy Tworóg. Pierwsze odbyło się od 1 pażdziernika do 30 listopada 2011
roku, kolejne natomiast od 2 kwietnia do 31 maja 2012 roku, następne odbędzie
się od 1 pażdziernika do 30 listopada 2012 roku.

Data opublikowania: 10:29, 20 marca 2013

Kategorie: Ogłoszenia