Powszechny spis żródeł ciepła

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis żródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada żródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

Wszelkie
informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…

Ustawą
z dnia 28 pażdziernika 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U.
poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków
(dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub
zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie
i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego.

Czym
jest deklaracja?

To
rodzaj ankiety w której podaje się:


imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub
lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;


adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest żródło
ciepła lub żródło spalania paliw;


informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie
nieruchomości żródeł ciepła lub żródeł spalania paliw oraz o
ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;


numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);


adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo
dotyczy deklaracja?

Każdego
właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada żródło
ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy
składam deklarację?

Od
1 lipca 2021 r.

Dla
nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Dla
budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie
miał 12 miesięcy.

Uwaga!
Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego
niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak
możemy złożyć deklarację?

W
formie elektronicznej – preferowany sposób, którego
funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.
Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności
z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła
Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób
uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i
wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od
Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu
osobistego z warstwą elektroniczną.

W
formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać
listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z
lokalizacją budynku).

Wszelkie
pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO
INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail:
info-ceeb@gunb.gov.pl

Gdzie
można uzyskać deklarację w
celu wypełnienia i złożenia
za pośrednictwem
Urzędu Gminy Tworóg?

Aby
złożyć deklarację
za pośrednictwem Urzędu Gminy Tworóg
to możną ją
pobrać – kliknij tutaj : Formularz A – budynki i lokale mieszkalne, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne lub można
uzyskać
wersję papierową w Referacie
Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Spraw Komunalnych (pokój nr 111), wypełnić
i złożyć
w Kancelarii Urzędu.

Ulotka 1

Ulotka 2

Data opublikowania: 18:01, 14 lipca 2021

Kategorie: Aktualności