Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

W Katowicach została
podpisana umowa dotycząca projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”.
Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
w wyniku której województwo śląskie przybliży się do osiągnięcia celu
strategicznego, jakim jest dobra jakość powietrza w regionie.

W dniu 22.02.2022r w Katowicach Wójt Gminy Tworóg Eugeniusz Gwóżdż oraz jego Zastępca Łukasz Ziob wzięli udział w uroczystym spotkaniu inaugurującym projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, podczas którego podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego, Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego i Paweł Mirowski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków z programu LIFE w wysokości 45 mln zł, z NFOŚiGW w wysokości 26 mln, wartość tę uzupełniają środki własne samorządów i te, pochodzące z budżetu województwa śląskiego.

Projekt zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. Chodzi przede wszystkim:

Utworzenie stanowiska eko-doradcy oraz ich przeszkolenie

Utworzenie wojewódzkiego systemu eko-informacji mieszkańców

Zwiększenie obszarów zieleni, zgodnie z założeniami POP Województwa Śląskiego

Wsparcie wdrażania uchwały antysmogowej – monitoring emisji i badania próbek

Działania na rzecz ograniczenia emisji transportowej

Wypracowanie modeli zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publiczne

Kampanię informacyjno-edukacyjną.

Beneficjentem głównym jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Partnerzy samorządowi to poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów, a także same gminy. Z kolei w gronie partnerów merytorycznych znależli się: Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Śląski Ogród Botaniczny oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Do zadań partnerów samorządowych w projekcie, czyli także gminy Tworóg, należy zatrudnienie ekodoradcy i działania edukacyjno-informacyjne. Powstać ma grupa Gminnych Koordynatorów ds. Energii i Klimatu (tzw. ekodoradców), którzy będą działać lokalnie w poszczególnych gminach. Będą oni odpowiedzialni za prowadzenie lokalnych działań edukacyjno-informacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców.

Każdy mieszkaniec będzie mógł liczyć ze strony ekodoradcy na poradę w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych żródeł energii i działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków (np. termomodernizacja), a także co do dostępnych żródeł finansowania oraz weryfikację wniosków o dofinansowanie. Ekodoradca będzie ponadto brał udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy Tworóg.

Certyfikat_LIFE

Gmina Tworóg – jako członek Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego – przystąpiła do realizacji projektu z Programu LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego.

LIFE1

LIFE2

Data opublikowania: 15:27, 25 lutego 2022

Kategorie: Aktualności