Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie
pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość
dla środowiska.

Pomocą
objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha

do 20 ha – stanowiące własność lub
współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte
premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan
Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa
decyzja starosty.

Wsparcie
przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne
inwestycje. Dotację można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu
przez wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez dolesienie luk
powstałych w wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana jest również

na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego
jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i
krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnioskować można także o
dofinansowanie

na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki
drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym. W ramach naboru przewidziana
jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia póżnego rozumianego

jako cięcia pielęgnacyjne polegające na rozlużnieniu drzewostanu przez
usunięcie drzew niepożądanych. Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe
wsparcie

na zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Wysokość
wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w
jakich ma być realizowana. Na przebudowę
składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc
wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach
korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.
Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez
dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem
pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538
zł/ha, natomiast w przypadku gruntów

o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie
struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą
otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na
gruntach

o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy
dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji

i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie póżne to 764 zł/ha

w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917
zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Dodatkowo
dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania
drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk,

lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami;

1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie
remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Więcej informacji: na portalu
internetowym – www.arimr.gov.pl,
pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach
informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Data opublikowania: 10:53, 4 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności