Rodzina 500+

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. rodzice i opiekunowie prawni i faktyczni dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

W Gminie Tworóg zadanie to zostało powierzone do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tworogu

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski będzie można złożyć:

– pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

– osobiście w GOPS – w godzinach pracy Ośrodka, gdy zajdzie potrzeba godziny przyjęć interesantów zostaną wydłużone;

– drogą elektroniczną ePUAP epuap.gov.pl

– drogą elektroniczną za pomocą portalu emp@tia http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dostepne-wnioski

– drogą elektroniczną za pomocą portalu PUE ZUS http://pue.zus.pl/

– drogą elektroniczną za pomocą wskazanego banku (gdzie po zalogowaniu na konto właściciela, zostanie potwierdzona jego tożsamość i będzie mógł on wypełnić elektroniczny wniosek) – Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA,Bank Millenium SA,Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA ( Smart Bank ),ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB – Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA ,Credit Agricole Bank Polska SA.

———————————————————————————

MATERIAŁY INFORMACYJNE

———————————————————————————

UlotkaInformator

———————————————————————————

WNIOSKI INTERAKTYWNE

———————————————————————————

Załącznik 1

Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4

———————————————————————————

STRONY INFORMACYJNE

———————————————————————————

Oficjalna strona poświęcona 500+: https://rodzina500plus.gov.pl/

Stronia MPiPS: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Przewodnik po programie Rodzina 500+: https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500

Data opublikowania: 13:31, 23 marca 2016

Kategorie: Aktualności