Spis rolny – informacje

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa
członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady,
jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych

w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich
ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie
gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010
r.

Podstawowe cele
Powszechnego Spisu Rolnego:

Ăź zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z
nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i
lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

Ăź dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej,
trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

Ăź analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

Ăź wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na
potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

Ăź aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie
operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w
kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

Ăź
osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

Ăź
osób prawnych;

Ăź
jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej.

Jakie dane będą
zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020
dostępny jest wzałączniku nr 2 do ustawy z dnia 31lipca 2019 r. o
powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.z 2019 r., poz.1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

Ăź użytkowników gospodarstw rolnych;

Ăź rodzaju użytkowanych gruntów;

Ăź powierzchni użytkowanych gruntów;

Ăź zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

Ăź pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

Ăź rodzaju budynków gospodarskich;

Ăź liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

Ăź nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego
gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

Ăź poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;

Ăź telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

Ăź bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika
gospodarstwa rolnego;

Ăź korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska
komputerowego

w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS
badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów
bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia
oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną
spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych
informacji.

Osoby
wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce
właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej
treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane
w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób
trzecich.”.

Dane pozyskane podczas
spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień

i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych
prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub
wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest
zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące
informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Data opublikowania: 16:39, 27 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności