Stypendia Pomostowe

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła
XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów
pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów,
pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin.

Roczna
wysokość stypendium to 7000 zł.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program
stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata
edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i
zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający
dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto
na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną
studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać
jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem)
byłego pracownika PGR; lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w
szkole ponadgimnazjalnej; lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być
wychowankami rodziny zastępczej bądż państwowego domu dziecka; lub
posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w
programie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspomaga organizacyjnie FEP przy
rekrutacji do Programu tegorocznych maturzystów, którzy wywodzącą się ze
środowisk popegeerowskich (są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy
byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w
okresie co najmniej 2 lat) i którzy spełniają łącznie następujące
warunki:

są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20
tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie
może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na
osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto
wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem oniepełnosprawności lubstopniu
niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego,
dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych wzwiązku z tą
niepełnosprawnością,

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie
niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w
załączniku do Regulaminu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane
w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku
stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w
czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na
II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na
zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach,
szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające
wejście na rynek pracy i budowanie póżniejszej kariery zawodowej.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na: www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz
możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 450 studentów otrzyma
stypendia na I rok studiów.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych
inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w programie przyznano 26
000różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko18 000 na I rok studiów.
Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad130milionów zł.

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania
Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych
organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława
Geremka oraz Fundacji Stocznia.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

oraz na: https://www.facebook.com/programstypendiowpomostowych/

Data opublikowania: 08:22, 11 maja 2022

Kategorie: Aktualności