V Sesja Rady Gminy

W dniu 24 stycznia 2011 roku o godzinie 13.00 wSali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się V sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji z 30 grudnia 2010r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2011.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg Nr III/14/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Planu Odnowy Miejscowości Tworóg” na lata 2011-2018.

8. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tworóg w roku 2010.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOK-u w roku 2010 i przedstawienie planu pracy na rok 2011.

10. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.

11. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

12. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

13. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie V sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 10:07, 19 stycznia 2011

Kategorie: Aktualności