VII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 25 maja 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się VII sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z 6
sesji Rady Gminy odbytej 30 marca 2015r.

Sprawozdanie Wójta z
działalności pomiędzy sesjami Rady.

Odpowiedż na zapytania i
wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

Przedstawienie sprawozdania
Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z działalności
Spółki za rok 2014.

Informacja Przewodniczącego
Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady Społecznej za rok
2014.

Sprawozdanie Dyrektora SP ZOZ
z działalności ośrodka zdrowia za rok 2014.

Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2014.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany budżetu na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XLIV/424/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia
23.06.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tworóg na lata
2014-2019.

Podjęcie uchwały w sprawie
nadania nazwy drodze położonej w Tworogu.

Podjęcie uchwały w sprawie
nadania nazwy drodze położonej w Mikołesce.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVIII/348/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia
4.11.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
zasad udzielania indywidualnych stypendiów uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów.

Podjęcie uchwały w sprawie
rezolucji Rady Gminy Tworóg w sprawie obrony konstytucyjnych praw
rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender.

Informacje z prac Komisji w
okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

Informacje Przewodniczącego
Rady Gminy.

Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 7 sesji Rady Gminy
Tworóg.

Data opublikowania: 10:55, 15 maja 2015

Kategorie: Aktualności