X sesja Rady Gminy Tworóg

W
dniu 31 sierpnia 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu
Gminy odbędzie się 10 sesja Rady Gminy Tworóg

Porządek
obrad:

Otwarcie obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołów z 8
sesji Rady Gminy odbytej 29 czerwca 2015r. i 9-nadzwyczajnej sesji
odbytej w dniu 3 sierpnia 2015r.

Sprawozdanie Wójta z
działalności pomiędzy sesjami Rady.

Odpowiedż na zapytania i
wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
radnym i sołtysom Gminy Tworóg

Podjęcie uchwały w sprawie
inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XLVII/446/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 27
pażdziernika 2014r opłaty targowej.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XLVII/447/2014 z dnia 27 pażdziernika 2014 w
sprawie opłaty od posiadania psów.

Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich
Górach na realizację zadania związanego z zabezpieczeniem
teleinformatycznym – system p.k.”BAS” przeznaczony do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Podjęcie uchwały w sprawie
usytuowania na terenie Gminy Tworóg miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia dla terenu Gminy Tworóg punktów sprzedaży napojów
alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży.

Podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia uchwały XXXVIII/422/2009 Rady Gminy Tworóg z dnia 30
marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego przystąpienia Gminy Tworóg do przyjęcia przez Gminę
Krupski Młyn prowadzenia zadań związanych z zakupem biletów
miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Tworóg, uczęszczających
do Podstawowych w Potępie i Krupskim Młynie oraz Gimnazjum w
Krupskim Młynie, dojeżdżających autobusem MPK w Świerklańcu,
finansowaniem biletu na okaziciela i wynagrodzeń dla opiekunów nad
dojeżdżającymi uczniami.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krupski
Młyn a Gminą Tworóg w sprawie powierzenia gminie Krupski Młyn do
realizacji zadania własnego Gminy Tworóg, polegającego na
prowadzeniu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Potępie ul. Tarnogórska 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkoły
Podstawowej i Przedszkola oraz Gimnazjum w Krupskim Młynie ul.
Dąbrowskiego 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum, w sołectwie Koty i przysiółkach: Wesoła, Pusta
Kużnica, należących do Gminy Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
określenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych
prowadzonych przez Gminę Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Tworóg, ul. Zamkowa).

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Tworóg
a Panią Gabrielą Zielonka.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Tworóg
a Panią Krystyną Głogowską.

Podjęcie uchwały w sprawie:
zaliczenia ulic w Gminie Tworóg w sołectwach: Tworóg,
Boruszowice, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Brynek, Wojska,
Świniowice do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenie
ich przebiegu.

Podjęcie uchwały w sprawie
niezadowolenia Rady Gminy Tworóg ze stanu technicznego dróg
będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich
Górach.

Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia zasad korzystania z parków, placów, skwerów i terenów
rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Tworóg.

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej
o odrzucenie proponowanych zmian do ustawy Prawo wodne.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na
kadencję 2016-2020.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję
2016-2020.

Informacje z prac Komisji w
okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

Informacje Przewodniczącego
Rady Gminy.

Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 10 sesji Rady
Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 12:27, 28 sierpnia 2015

Kategorie: Aktualności