XI Sesja Rady Gminy

W dniu 10 czerwca 2011 roku o godzinie12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XI sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X sesji z 28 kwietnia 2011r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tworogu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok GOK w Tworogu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tworogu za rok 2010.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/421/2009 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej w Wojsce ul. Szkolna 14.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr LV/555/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Tworogu przy ul. Kościuszki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości tj. działek stanowiących własność Gminy Tworóg położonych w Tworogu na działki położone w Kotach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Rady Gminy Tworóg Nr XXXII/474/2002 z 14.03.2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwie Koty.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu rolnego położonego w Połomii na okres 7 lat.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu zajętego pod ogródek działkowy położony w Boruszowicach na okres 10 lat.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu zajętego pod cmentarz położonego w Tworogu na okres 10 lat.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu zajętego pod cmentarz położonego w Hanusku na okres 10 lat.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Tworogu na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Powstańców Śl.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.

19. Zapoznanie się ze:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010,

b) sprawozdaniem finansowym,

c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

d) informacją o stanie mienia komunalnego.

20. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2010r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 roku.

24. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.

25. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

26. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

27. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

28. Wnioski i zapytania.

29. Zamknięcie XI sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 07:48, 31 maja 2011

Kategorie: Aktualności