XII sesja Rady Gminy Tworóg

W
dniu 26 pażdziernika 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu
Gminy odbędzie się XII sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany
porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołów z 10 sesji Rady Gminy odbytej 31 sierpnia 2015r. i 11 nadzwyczajnej
sesji odbytej 28 września 2015r.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016
rok.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie podatku rolnego.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień od tego podatku na 2016r.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie opłaty targowej.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie zaliczenia ulic w Gminie Tworóg w sołectwach: Tworóg,
Boruszowice, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Brynek, Wojska, Świniowice do
kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania drodze nazwy położonej w Nowej Wsi Tworoskiej nazwy
ulica Jaśminowa.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Tworogu nazwy ulica
Skowronków.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Połomii ulica Spacerowa.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/90/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 31
sierpnia 2015r.

19.
Podjęcie
uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg.

20.
Informacja
o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2015r.

21.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

22.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy:


Informacja
dotycząca oświadczeń majątkowych za rok 2014, złożonych przez radnych.

23.
Wnioski
i zapytania.

24.
Zamknięcie
12 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 20:23, 22 października 2015

Kategorie: Aktualności