XII Sesja Rady Gminy

W dniu 22.08.2011 r. o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy, odbędzie się XII Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji z 10 czerwca 2011r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tworogu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej w Świniowicach przy ulicy Wiejskiej 84.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej w Tworogu przy ulicy Zamkowej 20.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania budynku II oddziału przedszkolnego w Połomii przy ul. Bytomaskiej 42 do Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży położonych w Nowej Wsi Tworoskiej przy ul. Borówkowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży położonej w Tworogu przy ul. Świniowickiej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży położonej w Tworogu przy ul. Składowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży położonych w Świniowicach przy ul. Wiejskiej i ul. Młyńskiej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży położonej w Hanusku przy ul. Strzeleckiej

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży położonej w Boruszowicach przy ul. ks.S.Łysika.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości tj. działek stanowiących własność Gminy Tworóg, położonych w tworogu na działkę położoną w Boruszowicach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do oceny kandydatów na ławników.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. za 2010 rok.

20. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.

21. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

22. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

23. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

24. Wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie XII sesji Rady Gminy Tworóg.

Uwaga:

– materiały do pkt. 19 do wglądu

w Biurze Rady.

Data opublikowania: 06:22, 12 sierpnia 2011

Kategorie: Aktualności