XIII sesja Rady Gminy Tworóg

W
dniu 30 listopada 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu
Gminy odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany
porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 12 sesji Rady Gminy odbytej 26 pażdziernika 2015r.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/105/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia
26.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2016 rok.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania
nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg.

14.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

15.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

16.
Wnioski
i zapytania.

Zamknięcie
13 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 14:12, 23 listopada 2015

Kategorie: Aktualności